Máy dập

Máy dập

Máy dập sâu Series Action ISD
Máy dập sâu Series Action ISD/>
									<img u=
Máy dập sâu Series Action ISD/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Thông tin sản phẩm

  

Specifications

 

Capacity (TON)

1000

Table size (mm) L.R X F.B

3000×2200

Day-light (mm)

1600

Stroke (mm)

1200

Descending speed (mm/sec)

300

Pressing speed (mm/sec)

10~20

Ascending speed (mm/sec)

250

Cushion capacity (TON)

400

Cushion stroke (mm)

450

Motor (HP)

150