Liên hệ

Contact

NGO HOANG Co., LTD

Add: 16th floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi.

Phone : +84 4 3562 4368

Fax : +84 4 3562 4358

E-mail: ngohoang@cnh.com.vn Website:http:// www.cnh.com.vn

  • PHMZqN