Hệ thống radar phát hiện và giám sát người hoặc vật thể bay không người lái

Hệ thống radar phát hiện và giám sát người hoặc vật thể bay không người lái

Hệ thống phát hiện máy bay không người lái bằng radar và video
Hệ thống phát hiện máy bay không người lái bằng radar và video/>
									<img u=
Hệ thống phát hiện máy bay không người lái bằng radar và video/>
									<img u=
Hệ thống phát hiện máy bay không người lái bằng radar và video/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Hệ thống phát hiện máy bay không người lái bằng radar và video

Thông tin sản phẩm

- Bằng hệ thống camera kết hợp radar

- Bằng súng phóng luới dẫn đường

- Súng phá xóng máy bay không người lái